Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Άλλο Κατάλογος χλωρίδας Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
Φυσική γεωγραφία
Γενική Περιγραφή 
Χάρτης
Στοιχεία περιβάλλοντος
Κλίμα
Πολιτική Γεωγραφία
Νομός, Δήμος
Νομικό-ιδιοκτησιακό καθεστώς
Οδικό δίκτυο
Αβιοτικά στοιχεία
Έδαφος
Υπέδαφος
• Κλίμα
• • Τύποι κλίματος
• • Θερμοκρασία
• • Ηλιοφάνεια
• • Ομίχλη
• • Βροχόπτωση
• • Παγετοί-Χιόνι
• • Άνεμοι
• Νερά
• • Επιφανειακά
• • Υπόγεια
• • Ποιότητα νερών
• Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
Κατώτερη χλωρίδα
Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
Ευμεσογειακή ζώνη
Παραμεσογειακή ζώνη
• • • Υποζώνη Quercion cocciferae 
• • Ζώνη δασών
• • Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
• Aνώτερη Χλωρίδα
• • Οικότονοι
• • Καλλιέργειες
• • Χέρσες εκτάσεις
• • Βραχότοποι
• • Δασοσκεπείς εκτάσεις
• • Βοσκότοποι
• • Άλλο
• • Κατάλογος χλωρίδας 
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• Πανίδα
• • Γενική περιγραφή βιοτόπων 
• • Αρθρόποδα
• • Αμφίβια 
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • • • Ειδικές δραστηριότητες
• • Ερπετά 
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη 
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • • Γενικά στοιχεία
• • • Σημαντικότεροι βιοτόποι 
• • • • Καλλιεργούμενες εκτάσεις
• • • • Βραχότοποι
• • • • Δασοσκεπείς εκτάσεις
• • • • Βοσκότοποι
• • • Κατάλογος πτηνών 
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη 
• • • • Περιοχές εξάπλωσης
• • • • Κατάσταση πληθυσμού
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • • • Ιστορικά στοιχεία
• • • • Ειδικές δραστηριότητες 
• • • Καταφύγια άγριας ζωής
• • Μεγάλα Θηλαστικά
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Περιοχές εξάπλωσης
• • • • Κατάσταση πληθυσμού
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • • • Ιστορικά στοιχεία
• • • • Ειδικές δραστηριότητες
• • • Καταφύγια άγριας ζωής
• • Μικρά Θηλαστικά 
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη 
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• Καταφύγια άγριας ζωής
Βιότοποι
Στοιχεία βιοτόπων
Ανθρώπινες δραστηριότητες
Περιγραφή δραστηριοτήτων
• • Πρωτογενής τομέας
• • • Γεωργικές καλλιέργειες
• • • Κτηνοτροφία - Βόσκηση
• • • Μελισσοκομία
• • • Δασικές εκμεταλλεύσεις 
• • • Κυνήγι - Ψάρεμα
• • Δευτερογενής τομέας
• • • Βιοτεχνία - βιομηχανία
• • • Τεχνικά έργα
• • Τριτογενής τομέας 
• • • Τουρισμός
• • • Επιστημονικές καταγραφές
Βιβλιογραφία
Εικόνες

GYMNOSPERMAE

Pinaceae

Pinus brutia Τραχεία πεύκη

Pinus nigra subsp. pallasiana Μαύρη πεύκη

Cupressaceae

Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι (από τεχνητή εισαγωγή)

Juniperus oxycedrus Οξύκεδρος άρκευθος

ANGIOSPERMAE

Salicaceae

Populus alba Λεύκα, Ασημόλευκα

Populus nigra Μαύρη λεύκα, Καβάκι

Salix alba Λευκή ιτιά, Ασημοϊτιά

Salix cinerea Σταχτοϊτιά

Salix purpurea Πορφυρή ιτιά

Salix xanthicola Θρακιώτικη ιτιά

Betulaceae

Alnus glutinosa Κλήθρο, Σκλήθρο

Carpinus betulus Γαύρος

Carpinus orientalis Σκυλόγαυρος

Corylus avellana Φουντουκιά

Fagaceae

Quercus frainetto Πλατύφυλλη δρυς, Πλατύτσα

Quercus dalechampii Απόδισκη δρυς, Ρουπάκι

Quercus cerris Ευθύφλοια δρυς, Τσέρο, Τουρκοβελανιδιά

Quercus pubescens Χνοώδης δρυς, Χνουδοβελανιδιά

Ulmaceae

Ulmus sp. Φτελιά

Aristolochiaceae

Aristolochia sp

Chenopodiaceae

Chenopodium vulgare

Caryophyllaceae

Minuartia greuteriana

Silene sp.

Silene italica

Ranunculaceae

Clematis vitalba Λευκάμπελη κλεματίς, Αγράμπελη

Ranunculus sp.

Rosaceae

Aremonia agrimonoides Αρεμόνια

Rubus ulmifolius Θαμνώδης βάτος

Rosa canina Κυνοροδή, Αγριοτριανταφυλλιά

Rosa gallica Γαλλική ροδή, Γαλλική Αγριοτριανταφυλλιά

Pyrus amygdaliformis Αμυγδαλόμορφη αχλαδιά, Γκορτσιά

Pyrus caucasica

Pyrus pyraster

Sorbus torminalis Αντιδυσεντερική σορβιά, Πρακανιά

Crataegus monogyna Μονόγυνος κράταιγος, Μουρτζιά

Prunus ceracifera Κορομηλιά

Prunus spinosa Ακανθώδης προύνος, Τσαπουρνιά

Leguminosae

Colutea arborescens Φούσκα

Coronilla emerus subsp. eneroides Θαμνώδης κορονίλλα

Genista carinalis

Genista lydia

Trifolium arvense

Trifolium augustifolium

Trifolium hybridicum subsp. hybridicum

Lathyrus niger

Anacardiaceae

Pistacia terebinthus Κοκορεβιθιά, Αγριοτσικουδιά

Cotinus coggygria Χρυσόξυλο

Rhus coriaria Ρούδι

Euphorbiaceae

Euphorbia sp.

Aceraceae

Acer cambestre Πεδινό σφενδάμι

Acer monspessulanum Σφενδάμι του Μονπελιέ

Acer tataricum Ταταρικό σφενδάμι, Ανατολικό σφενδάμι

Rhamnaceae

Paliurus spina - christi Παλιούρι

Tiliaceae

Tilia x petiolaris Φλαμουριά

Vitaceae

Vitis vinifera subsp. sylvestris

Guittiferae

Hypericum sp.

Cistaceae

Cistus laurifolius Δαφνόφυλλη λαδανιά, Δαφνολαδανιά

Cistus salviaefolius Λευκή λαδανιά

Tamaricaceae

Tamarix sp.

Cornaceae

Cornus mas Κρανιά

Ericaceae

Arburus andrachne Γλιστροκουμαριά, Αγριοκουμαριά, Αδραχτιά

Erica arborea Δενδρώδες ρείκι

Erica manipuliflora Ρείκι, Χαμορείκι, Σουσούρα

Oleaceae

Fraxinus augustifolius subsp. oxycarpa Νερόφραξος

Fraxinus ornus Φράξος, Μελιός, Μέλεγος

Ligustrum vulgaris Κοινό λιγούστρο

Phillyrea latifolia Φιλίκι

Jasminum fruticans Αγριογιασεμί

Asclepiadaceae

Periploca graeca

Rubiaceae

Galium album

Cruciata laevipes

Labiatae

Thumus sibthorpii

Thymus longicaulis

Mentha longifolia

Caprifoliaceae

Lonicera etrusca Δασοαγιόκλημα

Compositae

Anthemis tinctoria

Centaurea cyanus

Xanthiun strumarium Κολλιτσίδα, Αγριομπαμπακιά

Liliaceae

Asparagus acutifolius

Asphodeline lutea

Muscari negletum

Ruscus aculeatus

Smilax aspera

Poaceae (Gramineae)

Poa sp.

Stipa bromoides

Μelica ciliata

Festuca ovina

Avena sp

Koeleria christata

Agropyron cristatum

Agrostis alba

Anthoxanthum odoratum

Arrhenatherum sp.

Juncaceae

Juncus sp.

Cyperaceae

Carex flacca

Άλλα είδη

Achillea crithmifolia

Anthriscus nemorosa

Asyneuma limonifolium

Chrysopogon gryllus

Cyonura sp.

Dactylis glomerata

Hedera helix

Heracleum spondylium subsp. ternatum

Holcus lanatus

Lynchis coronaria

Myosotis sylvatica subsp. cyanea

Pteridium aquilinum

Phleum pratense

Rhagadiolus stellatus

Scirpus holoschenus

Tulipa australis