Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Συγκεντρωτικοί κατάλογοι

 

Υπάρχουν 1052 εγγραφές στις σελίδες:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
A/A Είδος Περιοχή Φωτογραφίες
201 Chamaecytisus albus (Hacq.)Rothm. Εχίνος
202 Chamaecytisus austriacus (L.)Link Λειβαδίτης  
203 Chamaecytisus eriocarpus (Boiss.)Rothm. Λειβαδίτης
204 Chamaecytisus hirsutus (L.)Link ssp.ciliatus (Wahlenb.)Strid Λειβαδίτης  
205 Cheilanthes persica (Bory)Mett.ex Kuhn Γαλάνη  
206 Chenopodium botrys L. Γαλάνη  
207 Chenopodium vulgare L. Δαδιά  
208 Chondrilla juncea L. Πόρτο Λάγος  
209 Chrozophora tinctoria (L.)Juss. Μεταξάδες  
210 Cichorium intybus L. Λειβαδίτης, Άβδηρα, Πόρτο Λάγος, Μαρώνεια  
211 Cionura erecta (L.)Griseb. Γαλάνη, Πόρτο Λάγος, Δαδιά
212 Circaea luteliana L. Εχίνος  
213 Cirsium apendiculatum Griseb. Εχίνος  
214 Cirsium creticum (Lam.)D'Urv.  
215 Cistus incanus L. ssp.incanus Λειβαδίτης, Εχίνος, Γαλάνη, Μαρώνεια, Άβαντας  
216 Cistus laurifolius L. Δαδιά, Μεταξάδες, Ρίζια  
217 Cistus parviflorus Lam. Σαμοθράκη  
218 Cistus salvifolius L. Άβαντας, Δαδιά, Σαμοθράκη  
219 Citrullus colocynthis (L.)Schrader Πόρτο Λάγος  
220 Clematis flammula L. Πόρτο Λάγος  
221 Clematis vitalba L. Λειβαδίτης, Εχίνος, Γαλάνη, Δέλτα Νέστου. Νέστου, Άβδηρα, Πόρτο Λάγος, Μητρικού, Άβαντας, Έβρος, Δαδιά, Σαμοθράκη, Ρίζια, Μεταξάδες  
222 Clinopodium vulgare L. Εχίνος, Γαλάνη  
223 Colchicum neapolitanum (Ten.)Ten. Λειβαδίτης  
224 Colutea arborescens L. Νυμφαία, Άβαντας, Δαδιά, μετ, Ρίζια, Γαλάνη  
225 Conium maculatum L. Πόρτο Λάγος  
226 Consolida regalis S.F.Gray ssp.paniculata (Host & Soo) Παπίκιο  
227 Convolvulus arvensis L. Λειβαδίτης, Γαλάνη
228 Convolvulus cantabrica L. Γαλάνη, Παπίκιο, Άβαντας
229 Conyza canadensis (L.)Crong Πόρτο Λάγος  
230 Cornus mas L. Άβαντας, Μεταξάδες, Ρίζια, Εχίνος, Δαδιά
231 Cornus sanguinea L. Λειβαδίτης, Γαλάνη  
232 Coronilla cretica L. Γαλάνη  
233 Coronilla emerus L. ssp.emeroides (Boiss.& Spruner)Hayek Γαλάνη, Άβαντας, Δαδιά, Ρίζια, Μεταξάδες  
234 Coronilla scorpioides (L.)Koch Γαλάνη  
235 Coronilla varia L. Λειβαδίτης, Εχίνος, Παπίκιο, Σαμοθράκη
236 Coronopus squamatus (Forskal)Ascherson Γαλάνη  
237 Corydalis densiflora J.& C.Presl Γαλάνη  
238 Corylus avellana L. Λειβαδίτης, Εχίνος, Δαδιά, Ρίζια  
239 Corylus colurna L. Mετ, Ρίζια  
240 Corynephorus divaricatus (Poiret)Breistr.  
241 Cotinus coggygria Scop. Άβαντας, Δαδιά, Μεταξάδες, Άβδηρα
242 Cotoneaster integgerimus Medicus Λειβαδίτης, Εχίνος  
243 Cotoneaster nebrodensis (Guss.)C.Koch Εχίνος  
244 Crataegus azarolus L. Δέλτα Νέστου  
245 Crataegus monogyna Jacq. Δαδιά, Μεταξάδες, Ρίζια, Λειβαδίτης, Γαλάνη, Άβαντας  
246 Crepis biennis L. Γαλάνη, Πόρτο Λάγος  
247 Crepis conyzifolia (Gouam)Άβαντας.Kerner Λειβαδίτης  
248 Crepis foetida L. ssp.rhoeadifolia (Bieb.)Celak Πόρτο Λάγος  
249 Crepis sancta (L.)Babcock Γαλάνη  
250 Crocus flavus Weston Λειβαδίτης, Άβαντας